Kapcsolat

Szombathely Megyei Jogú Város Értéktára

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Iroda
Szombathelyi Értéktár Bizottság

Cím: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.
Telefon: +36/94/520-151
E-mail: info@szombathelyiertektar.huSiess Nyomda termékei

Szily János Szombathely szellemi életének megalapozását célul kitűző terveibe illeszkedett – iskolák, intézmények alapításán túl – egy helyi nyomda felállítása is. 
Siess József János soproni könyvnyomtató mester nyomdájának az új szeminárium épületében biztosított helyet. A Siess család 1749-ben alapított nyomdát Sopronban, fióknyomdájukat 1787-ben telepítették Szombathelyre. A szeminárium épületéből 1790-ben, a kispapképzés régi rendjének visszaállításakor, ki kellett költözniük. A nyomda ekkor a postaépületbe (ma: Fő tér 9.) költözött. Siess Antal 1800 körül elhagyta Szombathelyt, halálakor 1806-ban örökösei a nyomdát eladták Perger Ferencnek, Siess egyik alkalmazottjának. A kiegyezésig a városban ez az egyetlen nyomda működött, csak a tulajdonosok változtak. A Siess Nyomda működésének tizennyolc éve alatt, 1787 és 1806 között közel kétszáz kiadványt jelentetett meg – néhány oldalas alkalmi verset, megyei és egyházi vezetők beszédeit, elmélkedéseket, prédikációkat – latin, német, magyar nyelven. Ennek megfelelően váltakozva írta a nevét is (Siess, Sziesz, Sziess, Sissiana).

E nyomdában készült a magyar szépirodalom egyik korabeli remekműve Mikes Kelemen Törökországi leveleinek első magyar kiadása 1794-ben, Kultsár István szombathelyi gimnáziumi tanár érdeme a Mikes-kézirat értékeinek felfedezése, sajtó alá rendezése. A nyomda kiadványai közül említésre méltó még az 1799-ben megjelent Magyar-Szó-Játék, valamint a Kultsár István által írt B. Laudonnak Nándorfehérvári győzelme című eposz, amelyben a szerző versben köszöntötte báró Laudon osztrák táborszernagyot az 1789-i osztrák-török háborúban kivívott győzelme alkalmából.

A Siess Nyomda jelentősebb kiadványai

alkalmi versek, beszédek, egyházi prédikációk
Jósef Napi Öröm Réptze-Szent-Györgyön 1788 esztendőben. Szombathelyen, Nyomtattatott Sziesz Jósef János Bötüivel.
Tekintetes és Vitézlő … Jakabházi Sallér István úr Vass-szala és Somogy vármegyék tábla bírájának a halálon vett győzelméről beszéd, melyet … 1789. élő nyelven folytatott Kövesdi Boldizsár Szombathelyen, 1789. Nyomtattatott Sziesz Antal betüivel.
B. Laudonnak Nándorfehérvári győzelme. Szerzette Kultsár István A Szombathelyi Királyi Iskolánál a Széptudományok öregbik tanítója. Szombathelyen, 1790.
Pásztori oktatás, mellyben a hitetlenségnek okai, és az isten tiszteletnek fundamentomi adatnak elöl. Frantzia nyelven irta Malvini Gróf Montazet Antal lugdunumi érsek Frantzia Országi Primás. 1790.
Oratio quam in solemnibus exequiis... domini Joannis Szili... / dixit Antonius Majláth. Sabariae, Typis Josephi Antonii Siess, [é. n.]. [Szily János püspök temetéséről]
Vindiciae vulgatae latinae editionis Bibliorum, qua ecclesia romano-catholica utitur … 1-2. [köt.] Sabariae, 1798. Georgio Czuppon.
Hála-adó beszéd, mellyet az öszve gyültt t.n. Zala vármegye rendei előtt Mantua várának diadalmas viszsza vételéért tartott pompás ünnepen mondott Zalaegerszegen 1799. Nagy József.
Szent István első magyar király, és apostol inneplésére alkalmasztatott beszéd, melly a' Bétsi Nemes Fő, és Al-rendü Magyarokhoz mondatott Nagy Josef szerengrádi apátur, és a szombathelyi kánonok 's lector által A' Városban lévő Tisztelendő Kaputzinus Atyák' Templomában Kis Aszszony Havának 24. Napján M.D.CCC. Esztendőben. Szombathelyen, [1800].

prózai művek
Törökországi levelek, mellyekben a II.dik Rákótzi Fejedelemmel Bujdosó Magyarok Történetei más egyéb emlékezetes dolgokkal együtt barátságosan eléadatnak. Írta Mikes Kelemen. Az említett Fejedelemnek néhai Kamarássa. Most pedig Az eredetképpen való Magyar Kézirásokból kiadta Kultsár István, Az Ékesszólásnak Tanítója, Szombathelyen. Nyomtatta Siess Antal József 1794.
Magyar-Szó-Játék. Az az olly mondások, mellyek hangjokra nézve meg egygyeznek ugyan, de értelmekre egy mástól különböznek. Szombathelyen, Siess Antal Jósef betűivel 1799.

A Siess Nyomda jelentősége
A kéziszedésű első nyomda tevékenysége kezdetben nem terjedt túl püspöki körlevelek, egyházi nyomtatványok és a kor divatja szerint íródó alkalmi versek készítésén. Vasvármegye hivatala 1792-ben adta Siessék számára első megrendelését fő és alispáni jelentések, közgyűlési meghívók és egyéb űrlapok készítésére. Később a város is dolgoztatott Siess Antallal, aki már vidékről is kapott megbízásokat. A nyomda működésének évei alatt több száz kiadványt jelentetett meg, amelyek közül többet őriz a megyei könyvtár, ezek mindegyike értékes darabja Szombathely művelődéstörténetének.

Kultsár István a Mikes-levelek kiadásával igen nagy szolgálatot tett a magyar irodalomnak. A németesítés korában, amikor a magyar nyelv másodrendűvé vált az országban, a kor legjobb prózaírójának műve nagy hatással volt az olvasókra. A magyar művelődéstörténet sok eseménye kapcsolódik Szombathelyhez, a Mikes-levelek első magyarországi megjelentetése is ezekhez sorolható, tehát Kultsár István is hozzájárult a vasi megyeszékhely nevének rangosításához.
A Berzsenyi Dániel Könyvtár a Mikes-művet 1990-ben restauráltatta.

Források
Siess Nyomda (Szombathely), Vasi Digitális Könyvtár: https://vdk.bdmk.hu/node/76
A könyvnyomtatás története Vasmegyében. Összeáll. Kováts S. János. Szombathely, Bertalanffy József Könyvny., 1891. 79 p., a könyv digitalizált formában elérhető a Vasi Digitális Könyvtárban: https://vdk.bdmk.hu/vdkweb/vm_konyvnyomtatas/cimlap.html
Kuntár Lajos: A szombathelyi könyvnyomdászat. Szombathely, Pável Ágoston Néprajzi Munkaköz., 1957. 85 p.
Kuntár Lajos: Az első szombathelyi könyvek : 200 éve indult megyeszékhelyünkön a nyomdászat. In: Vasi Honismereti Közlemények, 1987. 2. sz., p. 9-16.
Fülöp Géza: Olvasási kultúra és könyvkiadás Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban, 1772-1848. Budapest, Hatágú Síp Alapítvány, 2010. 249 p.

Mikes Kelemen: Törökországi levelek
Mikes Kelemen: Törökországi levelek, Vasi Digitális Könyvtár: https://vdk.bdmk.hu/node/71
Mikes Kelemen összes művei. 1. köt. Törökországi levelek és misszilis levelek. Sajtó alá rend. Hopp Lajos. Kritikai kiad. Budapest: Akad. K., 1966. 863 p. : ill. ; 21 cm
Író a száműzetésben: Mikes Kelemen. Szerk. Tüskés Gábor. Budapest: Universitas, 2012. 355 p., [22] t. (Historia litteraria, ISSN 1219-8552; 28.) Az MTA Irodalomtudományi Intézete által "Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil: das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung" címmel 2011. okt. 12-15. között Budapesten rendezett nemzetközi konferencia magyar előadóinak szerkesztett anyaga
Kuntár Lajos: "Nyomtatta Siess Antal József. 1794." Először Szombathelyen jelent meg Mikes Kelemen Törökországi levelei = Vasi Honismereti Közlemények, 1994.  2. sz. p. 20-26.
Tóth Ferenc: Mikes a „hídember” = Életünk, 2008. 1. sz. 81. p.
Tóth Ferenc: Mikes Kelemen Törökországi levelek című művének kézirattörténetéhez = Francia emlékek. Szerk. Köbölkuti Katalin, Nagy Éva. Szombathely : Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata : Berzsenyi Dániel Könyvtár, 2005. p. 141-153.

Siess Nyomda termékei

Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Sütiket (cookie) használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt biztosítsuk! Ha a 'Rendben' gombra kattint, elfogadja, hogy sütiket (cookie) használjunk. Adatkezelési tájékoztatónk
Szombathely Megyei Jogú Város Értéktára - Magyar